Artikle Image

120 dages reglen – deltidssygemeldte – opgørelse af dage

 

120 dages reglen – delvist sygemeldte – opgørelse af dage

Højesterets domme 2017 ang. Opgørelse af fraværet for deltids sygemeldte i forhold til 120 dages reglen i FUL § 5 stk. 2.  (BEMÆRK DET ER SYGEMELDING PÅ DELTID OG HVOR DER ARBEJDES PÅ DE RESTERENDE TIMER DER HER ER TALE OM – IKKE DELTIDSANSATTE). (Ingen ændringer for fuldtidssygemeldte – Sø- og Handelsretten maj 2019 – anket til Landsretten)

Højesteret har ved dom i 2017 fastlagt det er det faktiske fravær der skal beregnes som fravær, når en funktionæransat er delvist sygemeldt.

Er en ansat blevet delvist sygemeldt, er det alene de faktiske fraværstimer, der tæller med, og weekender eller andre arbejdsfrie dage kan ikke indgå i beregningen ved opgørelse til 120 dages reglen.

Højesteret fastslog, at det ved en delvis sygemelding kun er det faktiske sygefravær, der kan indgå i beregningen af de 120 sygedage, uanset om sygefraværet er placeret som hele fraværsdage eller som delvise fraværsdage.

Arbejdsgivere kan derfor ikke anvende en ”gennemsnitsberegning”, da det kun var funktionærens faktiske fravær på arbejdsdagene, der kunne indgå i opgørelsen af de 120 sygedage.

Højesteret har også udtalt at man ved opgørelsen af de 120 sygedage kun kan medtage én sygedag pr. dag hvor medarbejderen er helt fraværende grundet sygdom. Det er helt ligegyldigt hvor mange timer den pågældende dag i øvrigt udgør i timer.

Der er dog fortsat et uafklaret spørgsmål. Nemlig hvordan sygetimer skal sammentælles, men her må det antages at ½ fraværsdage medtages som ½ dage i sammentællingen. Og at ”skæve” timer alene medregnes som timer op til 37 timer, som der så medregnes som 5 dage.

Med baggrund i Højesterets domme omkring delvist sygemeldte og beregningsmetoden, mente HK der var på tide at få ”justeret” praksis for fuldtids sygemeldte, så også her skulle fridage og weekender ikke fremover medregnes.

HKs synspunkter fik ikke medhold i Sø-og Handelsretten (maj 2019) der ikke fandt der var grundlag for at ændre hidtidig praksis for opgørelse af 120 dages reglen. Sagerne er anket til Højesteret.
Højesteret har meddelt at spørgsmålet IKKE er så principielt at sagerne direkte kan indbringes for Højesteret, men skal behandles ved Landsretten.

Det er da også ganske underligt at der nu er 2 forskellige måder for at opgøre fravær for en sygemeldt funktionær når man skal beregne 120 dages reglen.
Men igen så er det jo ved fuldtidssygemelding praksis viser, at weekender, helligdage og eventuelt andre arbejdsfrie dage skal medregnes i opgørelsen af de 120 sygedage, hvor en funktionær er fuldtidssygemeldt.

 

Ingen pligt til at modtage delvist sygemelding.

 

Højesteret udtalte også i sagen omkring deltids sygemeldinger at arbejdsgiver IKKE har nogen pligt til at modtage en sådan sygemelding, men frit kan vælge at afvise en delvis sygemelding og meddele den ansatte at man betragter denne som fuldt fraværende grundet sygdom. Dette vil så også gøre at en opgørelse efter 120 dages reglen vil være i overensstemmelse med hidtidig praksis.

 

Bliv medlem

Seneste artikler