Artikle Image

120 dages reglen – vigtige tidsfrister

Funktionærlovens § 5 stk. 2 

Hvis det er skriftligt aftalt i en ansættelseskontrakt at FUL § 5 stk. 2 er gældende (120 dages reglen), så betyder det at en ansat funktionær der får løn under sygdom, kan opsiges efter nogle helt særlige regler. 

1.     Den ansatte skal være syg på opsigelses tidspunktet (det er ufravigeligt). 

2.     Den ansatte har sammenlagt været syg i alt i 120 dage fra dags dato og indenfor 12 måneder talt baglæns, og der må ikke være gået mere end få dage mere end de 120 dage. Flere domme omtaler at opsigelse ved 129 dage anses for at være for sent, hvorfor ordlyden ”I umiddelbar tilknytning til de 120 dage”, skal tages alvorligt.

Modsat må opsigelse IKKE ske før fra den 121. sygedag, da opsigelse ellers kan være for tidlig og dermed ikke gyldig. Så ”spillerummet” er fra den 121. dag til den 127. dag for at være indenfor lovens bogstav. 

3.     Optælling af de 120 dage er i de fleste tilfælde meget nemt at foretage.
1 sygedag er 1 fraværsdag. 1 uge er 7 fraværsdage. 1 måned er det antal dage som måneden nu udgør, f.eks. er februar 28 dage (i ikke skudår) og marts 31 dage. ALLE dage i et sygefravær tælles med uanset om det er weekend dage eller helligdage. Det gælder for fuldtids ansatte som for deltids ansatte der er fuldt fraværende.
Fraværet behøver IKKE at være i sammenhæng, men kan være flere perioder, og forskellige sygdomme, blot de ikke er omfattet af forskelsbehandlings regler (sygdomme relateret til graviditet). Dette er ”tommelfingerregler” og så er der jo undtagelser. 

4.     Og så nogle af undtagelserne – særligt en dom fra en tandlægeklinik er omtalt fordi den ansatte havde et særligt fraværs mønster hvor hun var sygemeldt på ugedag hvor der forud og bagefter i samme uge var arbejdsdage, og her kunne der IKKE medregnes andre dage end de dage hvor der var aftalt sygefravær.
Der er også andre sager hvor forskellige love ”stopper” retten til at bruge 120 dages reglen. Det er ved fravær grundet sygdom der er graviditets begrundet, eller hvor et handicap er årsagen til fraværet, men det vil være for kompliceret at omtale alle undtagelserne, så det vil ALTID bero på en konkret vurdering i en sag, så vores råd er: ALTID søg rådgivning inden virksomheden opsiger en sygemeldt medarbejder.  

Der er så en verserende sag hvor HK har anlagt den betragtning at 120 dages reglen IKKE længere skal forstås således at ALLE dage, herunder weekend dage og helligdage skal medtages, uagtet dette har været fast retspraksis siden midten af 1960. Sø- og Handelsretten gav IKKE HK medhold i spørgsmålet, og Højesteret har i september 2019 meddelt at spørgsmålet ikke er så principielt at det direkte fra Sø- og handelsretten kan indbringes for Højesteret, men skal behandles ved Landsretten. HK sagen udspringer sig fra Højesterets dommen omkring opgørelse for deltids sygemeldte – se omtale af denne dom andet steds. 

  

Bliv medlem

Seneste artikler