120 dages reglen – vigtige tidsfrister

120 dages reglen – Funktionærlovens § 5 stk. 2

 

Hvis det er skriftligt aftalt i en ansættelseskontrakt at FUL § 5 stk. 2 er gældende (120 dages reglen), så betyder det at en ansat funktionær der får løn under sygdom, kan opsiges efter nogle helt særlige regler.

 

1.       Den ansatte skal være syg på opsigelses tidspunktet (det er ufravigeligt).

 

2.       Den ansatte har været syg i alt i 120 dage fra dags dato og indenfor 12 måneder talt baglæns, og der må ikke være gået mere end få dage mere end de 120 dage. Flere domme

omtaler at opsigelse ved 129 dage anses for at være for sent, hvorfor ordlyden ”I

umiddelbar tilknytning til de 120 dage”, skal tages alvorligt. Modsat må opsigelse

IKKE ske før fra den 121 sygedag, da opsigelse ellers kan være for tidlig og dermed

ikke gyldig. Så ”spillerummet” er fra den 121 dag til den 127 dag for at være

indenfor lovens bogstav.

 

3.    Optælling af de 120 dage er i de fleste tilfælde meget nemt at foretage. 1 sygedag

er 1 fraværsdag. 1 uge er 7 fraværsdage. 1 måned er det antal dage som måneden

nu udgør f. eks. Er februar 28 dage (i ikke skudår) og marts 31 dage. ALLE dage i

et sygefravær tælles med uanset om det er weekend dage eller helligdage. Det

gælder både for fuldtids ansatte som for deltids ansatte. Fraværet behøver IKKE at

være i sammenhæng, men kan være flere perioder, og forskellige sygdomme, blot

de ikke er omfattet af forskelsbehandlings regler. Dette er ”tommelfinger regler” og

så er der jo undtagelser.

 

4.   Og så nogle af undtagelserne – særligt en dom fra en tandlæge klinik er omtalt

fordi den ansatte havde et særligt fraværs mønster hvor hun var sygemeldt på

ugedag hvor der forud og bagefter i samme uge var arbejdsdage, og her kunne der

IKKE medregnes andre dage end de dage hvor der var aftalt sygefravær. Der er

også andre sager hvor love ”stopper” retten til at bruge 120 dages reglen, det er

ved fravær rundet sygdom der er graviditets begrundet, eller hvor et handicap er

årsagen til fraværet, men det vil være for kompliceret at omtale alle undtagelserne,

så det vil ALTID bero på en konkret vurdering i en sag.

 

5.  Der så en verserende sag hvor HK har anlagt den betragtning at 120 dages reglen IKKE længere skal forstås således at ALLE dage, herunder weekend dage og helligdage skal medtages, uagtet dette har været fast retspraksis siden midten af 1960.

Højesteret har netop (september 2019) meddelt at dette spørgsmål ikke er så principielt at det direkte fra Sø- og handelsretten kan indbringes for Højesteret, men skal behandle ved Landsretten. HK sagen udspringer sig fra Højesterets dommen omkring opgørelse for deltids sygemeldte – se omtale af denne dom andet steds.

 

Bliv medlem

Seneste artikler