Artikle Image

Kun lønnen tæller ved godtgørelse til fleksjobbere

En byretssag fra foråret her i 2019 viser at der i sager med Fleksjobbere alene skal ske beregning af en fleksjobbers faktuelle løn i den virksomhed personen er ansat i, ved sager med påstande om godtgørelse.

Sagen var ellers i første omgang behandlet ved Ligebehandlingsnævnet grundet påstand om forskelsbehandling i ansættelsen.

Sagen handlede om en rengøringsassistent, som blev opsagt fra sit fleksjob i en privat virksomhed.

Den ansatte havde indbragt sagen for nævnet med påstand om forskelsbehandling, og Ligebehandlingsnævnet fandt at opsigelsen var i strid med forskelsbehandlingsloven og tilkendte fleksjobberen en godtgørelse på 50.000 kr. Hvilket var i overensstemmelse med alm. Praksis.

Virksomheden mente derimod at der alene skulle betales godtgørelse for den løn der rent faktisk blev betalt og ikke udfra den løn som en fuldtidsansat ville kunne oppebære.

Virksomheden anlagde herefter sag an ved Retten i Helsingør med påstand om det af Ligebehandlingsnævnet tilkendte beløb var beregnet forkert, og derfor var sat for højt i sagen.

Under sagen fremførte virksomheden at godtgørelsen på 50.000 kr. var sat for højt af Ligebehandlingsnævnet som angiveligt havde taget udgangspunkt i en fuldtids ansat. Virksomheden mente der ved beregning af godtgørelsen alene skal tages hensyn til den løn som den ansatte faktisk fik i ansættelsen.

Med eller uden tilskud

Efter ændringer i Fleksjobloven fra 1. januar 2013, betaler virksomhederne alene løn for den tid som Fleksjobberen har i virksomheden, hvor det førhen var at virksomhederne betalte den fulde løn, og så efterfølgende fik refusion fra kommunen.
En fleksjobansat ansat efter den 1. januar 2013 får derfor kun løn fra arbejdsgiveren for den arbejdstid som personen har indgået aftale om. Det resterende beløb (løntilskud) udbetales direkte fra kommunen til fleksjobberen.

Tvisten i sagen var om godtgørelse efter forskelsbehandlingsloven skal udmåles med eller uden beregning at det kommunale fleksløn tilskud, der jo betales direkte til fleksjobberen.

Også byretten nåede frem til, at afskedigelsen af fleksjobberen var i strid med forskelsbehandlingsloven.

Men byretten ikke nogen grund til at fravige retspraksis. Godtgørelsen skal alene fastsættes på grundlag af Fleksjobberens løn fra arbejdsgiveren (løn udgiften) uden hensyntagen til størrelsen af det offentlige løntilskud som medarbejderen modtager ud over sin løn.

Virksomheden havde gennemsnitlig udbetalt løn på 3.583,00 kr. om måneden. Og fleksjobberen blev af retten tilkendt en godtgørelse på 20.000 kr. svarende til ca. 6 måneders løn.

 

----------
Retten i Helsingørs afgørelse af 11. marts 2019 i sag nr. BS 2C-46/2018.

 

Bliv medlem

Seneste artikler