Artikle Image

Ny dom om modregning

En langvarig sag omkring mistet sygedagpengerefusion til arbejdsgiver er nu afsluttet i Højesteret

Sagen startede efter en kommune (som var arbejdsgiveren) havde modregnet tab af dagpengerefusion i den ansattes løn, grundet den ansattes manglende indsendelse af dokumentation til jobcenter, hvilket sædvanligvis er nødvendigt for at en arbejdsgiver kan få udbetalt refusion for den udbetalte løn.

I første omgang blev sagen indbragt for retten I Nykøbing og her fik arbejdsgiveren IKKE medhold i det synspunkt, at fordi det var den ansattes manglende indsendelse oplysninger til kommune af kommunen mistede retten til refusion. Så måtte kommune også modregne det tabte beløb i den ansattes løn idet der forelå en ”misligholdelse” fra den ansattes side, og dette havde medført at kommunen ikke kunne få refusion.

Det er sædvane for funktionærer at modtage fuld løn under sygdom, og den ansatte som var socialpædagog i kommunen, var ansat under en overenskomst der tillagde funktionærrettigheder. I de situationer skal arbejdsgiver betale den ansatte fuld løn, og så efterfølgende anmelde krav på refusion overfor kommunen.

Ifl. Det oplyste indsendte den ansatte et oplysningsskema for sent og mistede derfor retten til dagpenge, men da hun fik fuld løn fra arbejdsgiveren, så var det arbejdsgiveren der nu mistede retten til at få refusion.

Retten fandt ikke der var mulighed for arbejdsgiveren at kunne modregne tabet af refusionen i den ansattes løn, og dømte arbejdsgiveren til at betale løn til den ansatte.

Denne dom blev anket til Landsretten som stadfæstede byrettens dom, dom med dissens (2 mod 1).

Grundet sagens principielle karakter blev sagen behandlet ved Højesteret, og der er nu i oktober kommet dom der fastslår at arbejdsgiveren ikke havde ret til at lave modregning i den ansattes løn.

Der er flere ting i dommen som man skal kikke lidt på for ikke i fremtiden at komme i samme situation som kommunen i denne sag.

Højesteret anfører bl.a. at der ikke var nogen kontraktlig hjemmel til at foretage en modregning i tilfælde af at den ansatte ikke, uden rimelig grund, medvirker til at deltage i kommunes opfølgning i forbindelse med sygdom og udbetaling af dagpenge.

Denne hjemmel til modregning findes ikke hverken i funktionærloven eller i sygedagpengeloven. Videre bemærkede Højesteret at den ansatte ikke havde handlet forsætligt, eller groft uagtsomt, samt at hun efter de faktiske omstænderheder der var oplyst, IKKE var vejledt af arbejdsgiveren (Kommunen) eller tilbudt hjælp omkring kommunens opfølgning.

Kommunen havde derfor ikke ret til at modregne i den ansattes løn.

Højesteret nåede på baggrund af de faktiske omstændigheder frem til, at medarbejderen ikke forsætligt havde tilsidesat sin pligt til at medvirke ved kommunens opfølgning efter sygedagpengeloven, og at medarbejderen ej heller havde handlet groft uagtsomt. Højesteret lagde endvidere vægt på, at arbejdsgiveren ikke havde vejledt medarbejderen eller tilbudt hende hjælp i forhold til kommunens opfølgning.

På den baggrund fandt Højesteret, at der ikke var grundlag for at pålægge medarbejderen at erstatte kommunens tab, hvorfor kommunen ikke havde været berettiget til at foretage modregning i medarbejderens løn.

Det nedenfor indsatte citat kan meget vel komme til at betyde en del for lignende sager i fremtiden, og vi har netop i Ansatte.dk anført i vores kontrakter til klienterne, at der tages forhold for modregningsret ved manglende medvirken til opfølgning i sygedagpenge sager.

”Højesteret bemærker, at i tilfælde, hvor der efter erstatningsansvarslovens § 23, stk. 3, kan pålægges en arbejdstager ansvar for ikke at have opfyldt krav efter sygedagpengeloven og dermed have påført sin arbejdsgiver et tab, vil arbejdsgiveren som udgangspunkt kunne modregne tabet ved lønudbetalingen, idet der er tale om krav, der udspringer af samme retsforhold – ansættelsesforholdet. Det er dog en forudsætning, at arbejdstageren ikke ved modregningen fratages, hvad der er nødvendigt for at opretholde en beskeden levefod, jf. princippet i retsplejelovens § 509.”

Bliv medlem

Seneste artikler