Artikle Image

Nye regler for Lov om ansættelseskontrakter kommer her i 2023

OPDATERET PR. 13.6.2023

 

Der sker her i 2023 nogle ændringer som får betydning for brugen af ansættelseskontrakter, samt den ret til frihed, ansatte nu har fået beskrevet i lovgivningen.

 

Den første ændring, som allerede er indført ved lov fra 1. januar 2023, er ændringer i lov der nu giver ansatte ret til 5 omsorgsdage pr. år.

Allerede den 1. januar 2023, skete den første lovændring, som giver ansatte ret til 5 omsorgsdage pr. år.

 

Jf. ”Lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager” Har den ansatte mulighed for at blive hjemme og passe sygt barn uden virksomheden skal betale løn.

 

Hvilket har været gældende siden 2006.

 

Men fra den 1. januar 2023 er der kommet ændringer til loven og her kan særligt oplyses, at den enkelte ansatte nu har en ”ret til omsorgsorlov i 5 arbejdsdage pr. kalenderår”.

 

Retten gælder i h.t. § 1 a. ”til at yde personlig omsorg eller støtte til egne børn, forældre, ægtefælle eller partner eller en person, der bor i samme husstand som lønmodtageren, som har behov for væsentlig omsorg eller støtte på grund af en alvorlig helbredsmæssig tilstand. Omsorgsorlov kan afholdes som en samlet periode eller som enkelte dage. Ubrugte omsorgsdage bortfalder ved årets udgang. Arbejdsgiveren kan kræve, at lønmodtageren lægeligt dokumenterer behovet for væsentlig omsorg eller støtte på grund af en alvorlig helbredsmæssig tilstand.”

 

BEMÆRK – der er ikke ret til løn fra virksomheden ved fraværet.

 

 

Kommende ændringer i Lov om ansættelsesbeviser.

 

Pr. 1. juli 2023 træder en ny bekendtgørelse i kraft, omkring ændringer i Lov om ansættelsesbeviser.

 

De nye regler har særligt til formål at skabe gennemsigtighed omkring løn og arbejdstid forhold, men også en skærpelse for, hvornår den ansatte skal have et ansættelsesbevis!

 

Særligt bør nævnes den nye tidsgrænse, hvor virksomheden fremover kun har 7 dages frist til at give den ansatte et ansættelsesbevis, der skal tilsikre oplysning omkring væsentlige forhold i ansættelsen. Herefter har virksomheden en frist på 1 måned til at oplyse den ansatte om de yderligere forhold som er gældende for ansættelsen.

 

Det forekommer dog mærkværdigt, at der indenfor den meget korte tidsfrist skal være ”de væsentligste forhold oplyst”, og der så videre er en tidsgrænse på 1 måned for at tilføje yderligere forhold, hvoraf nogle efter vores bedste mening må anses for at være ”væsentlige forhold for ansættelsen”.Dermed kan virksomheden vente 1 måned med at oplyse:

 

o   Ferie rettigheder

o   Overenskomstaftaler

o   Opsigelsesvarsler

o   Identitet/Navn på evt. pensions-/sundhedsordninger som den ansatte er omfattet af

o   Brugervirksomheds oplysninger ved vikaransættelser

o   Om der foreligger ret til efteruddannelse

 

Det er vores klare anbefaling at virksomheden allerede indenfor fristen på de 7 kalenderdage, medtager de 3 første forhold i ovennævnte liste i ansættelseskontrakten.

 

Hvad er de ”væsentligste vilkår for ansættelsen”?

 

Herunder oplyses vores anbefaling i samme rækkefølge som de findes i vores ansættelseskontrakter d.d.

ü  Arbejdsgiverens/Virksomheden identitet (cvr.nr. - adresse – tlf.- mail m.m.)

ü  Medarbejderens navn og adresse, samt andre oplysninger f.eks. cpr. Nr.- bank reg. og konto nr.

ü  Gyldighed - Ansættelsesforholdets starttidspunkt. / Ansættelsesforholdets varighed ved tidsbegrænsede ansættelser – Lovforhold (funktionærloven) – Overenskomstforhold.

ü  Stillingsbetegnelse eller titel / Primære arbejdsopgaver – evt. på bilag.

ü  Arbejdsstedets beliggenhed / Hvis skiftende oplyses dette.

ü  Arbejdstid – fuldtid-deltid - timetal pr. uge / måned / arbejdsplan. Merarbejde/overtid – regler betaling.

ü  Medarbejderens løn – pension – bonus o. Lign. og udbetalingsterminer.

ü  Ferielov – ekstra fridage – lukkedage.

ü  Fravær - Sygdom / Barsel (barns sygdom).

ü  Opsigelse / Prøvetid – regelsæt/lovgivning.

ü  Interne forhold – rygning – påklædning – alkohol – m.m.- personalehåndbog.

ü  Fortrolighed – loyalitet.

ü  Øvrige forhold / Tvister – Bibeskæftigelse – efteruddannelse m.m.

 

Kort overblik over ændringerne:

 

o   Ansættelsesbevis med oplysninger om væsentlige forhold er den nye korte tidsfrist på 7 dage

o   Der skal være kontrakt på ansættelsesforhold på 3 timer pr. uge i gennemsnit (i dag 8 timer pr. uge)

o   Oplysning om lovmæssige efteruddannelse/kurser som er tilknyttet stillingen

o   Regler for prøvetid

o   Regler for arbejdstid

o   Mindstekrav til arbejdsvilkår

o   Prøvetid kan ikke overstige seks måneder.

o   Arbejdsgivere må ikke hindre en medarbejder i at tage arbejde for andre arbejdsgivere eller på anden måde behandle medarbejderen ugunstigt, medmindre beskæftigelsen er uforenelig med det bestående ansættelsesforhold hos arbejdsgiveren

o   Begrænsning i at pålægge medarbejdere arbejde, hvis der er tale om uforudsigeligt arbejdsmønster

o   Hvis prøvetid - vilkår – varighed

o   Den normale daglige eller ugentlige arbejdstid

o   Oplysninger om garanterede arbejdstimer, varsling, mv., når medarbejderens arbejdsmønster er helt eller overvejende uforudsigeligt

o   Arbejdsgivere skal godtgøre, at der ikke er indgået en ansættelsesaftale med faste minimums antal betalte timer ved ansættelse på tilkaldebasis, der overstiger tre måneder

o   Medarbejdere kan anmode om en anden ansættelsesform med mere forudsigelige og trygge arbejdsvilkår efter endt prøvetid, hvis en sådan findes hos virksomheden.

 

 

Som nævnt øverst i artiklen, er der tale om kommende ændringer til Lov om ansættelsesbeviser. Vores anbefaling er at du enten selv holder øje hermed eller tilmelder dig vores nyhedsbrev for løbende at blive orienteret herom.

 

 

Har du spørgsmål til ovenstående kan du kontakte os på 71712200 eller support@ansatte.dk

 

Bliv medlem

Seneste artikler