Artikle Image

Bland ikke 120-dagsreglen og graviditetsbetingelser sammen

Det viser en noget speciel sag fra Østre Landsret hvor det fandtes det godtgjort, at en opsagt funktionærs sygefravær var ‎graviditetsbetinget, og virksomheden så måtte betale godtgørelse.

I sagen skulle Østre Landsret tage stilling til, om opsigelsen af den ansatte funktionær var begrundet i graviditetsbetinget sygefravær, eller om det var almindeligt sygefravær, og opsigelse jf. funktionærlovens § 5 stk. 2 var berettiget. ‎
Som udgangspunkt må en arbejdsgiver ikke opsige en lønmodtager på grund af graviditetsbetinget ‎sygefravær og i denne sag mente den ansatte funktionær at hendes opsigelse netop var begrundet i hendes graviditets betingende sygefravær.

Virksomheden fastholdt at opsigelsen jf. FUL § 5. stk. 2 (120 dages reglen) alene var med baggrund i at funktionæren blot havde oplyst fravær grundet sygdom, og at der ikke i de, til virksomheden fremsendte lægeerklæringer, var noteret noget omkring graviditetsbetinget fravær.

Forud for sygdommen havde funktionæren i starten af februar 2013 en ‎samtale med sin chef, hvor det blev påtalt, at hun havde udført regnskabsopgaver opgaver privat og ‎i den forbindelse kunne have brudt sin tavshedspligt.
Kort tid efter denne samtale efter meldte funktionæren sig syg. ‎Firmaet modtog i februar en lægeerklæring, hvor det ikke var angivet andet at der var tale om fravær grundet sygdom, og således ikke noget graviditetsbetinget sygefravær. Under sin sygemelding sendte ‎hun en mail til virksomheden med oplysning om hun var gravid ‎og havde kvalme og hovedpine. Videre oplyste hun at hun grundet graviditeten var så plaget af disse sygdoms symptomer at hun ikke ‎var i stand til at genoptage arbejdet foreløbigt.

Efterfølgende fik virksomheden i maj en ny læge attest hvor det fremgik at funktionæren fortsat ville være sygemeldt i yderligere 2-3 måneder. Ej heller i denne lægeattest var ‎det ikke angivet, at der var tale om graviditetsbetinget sygefravær. Virksomheden var derfor af den antagelse, at sygefraværet kunne være forårsaget af flere helbredsmæssige grunde som dårligt helbred, familiemæssige problemer og muligvis påtalen i ‎februar. Virksomheden fandt derfor at opsigelse efter FUL § 5 stk. 2 var berettiget og med den baggrund blev funktionæren opsagt. ‎

Funktionæren anlagde herefter sag imod virksomheden med påstand om erstatning/godtgørelse i h.t. Lov om ligebehandling da hun var opsagt i modstrid med lovens bestemmelser.

‎Virksomheden forklarede at de havde handlet udfra de modtagende lægeattester der ikke angav noget om at fraværet var helt eller delvist ‎begrundet i graviditet, og havde virksomheden haft viden om der var tale om graviditetsbetinget sygefravær, ville en opsigelse ikke været sket. ‎

I sagen havde Landsretten bedt om udtalelse fra Retslægerådet og Østre Landsret fandt med baggrund i en udtalelse fra Retslægerådet godtgjort, ‎at funktionærens fravær i væsentlig grad var forårsaget af graviditetsbetinget ‎sygdom.

Virksomheden var ikke i stand til at godtgøre, at opsigelsen ikke var ‎begrundet i graviditetsbetinget sygdom, og funktionæren blev tilkendt en ‎godtgørelse på 6 måneders løn samt erstatning for det forkortede opsigelsesvarsel.

 

Bemærkninger til sagen.

Vel havde virksomheden ikke fået nogen lægeattester der indikerede af fraværet, var graviditetsbetinget, men der var dog fremkommet den mail hvor den ansatte havde oplyst at hun jo netop grundet sin graviditet havde det meget dårligt, og dette var grunden til hun ikke kunne komme på arbejde.

Så når der var et kendskab både til graviteten, og den omstændighed, at den ansatte selv oplyste graviditeten som værende årsag til hendes helbredstilstand, så er det meget svært at komme til andet resultat end det som Østre Landsret gjorde.

Denne sag har tidligere i andre sammenhænge været omtalt, men med baggrund i en klients henvendelse, netop omkring muligheden for at opsige en gravid sygemeldt ansat efter 120 dages reglen, gør at vi lige gentager sagen her.

HUSK – hellere for mange spørgsmål, end for få ;o)

Bliv medlem

Seneste artikler