Forretningsbetingelser

 1. Medlemskab
 2. HR-platformen
 3. Medlemspriser
 4. Ikke medlemspriser
 5. Betaling
 6. Opsigelsesbetingelser
 7. Rådgiveransvar, ansvar og forsikring
 8. Webshop og fremsendte dokumenter
 9. Rettigheder
 10. Datapolitik og markedsføring
 11. Fortrolighed og tavshedspligt
 12. Fusion, sammensmeltes eller salg
 13. Lovvalg og værneting

Forretningsbetingelser er designmæssigt opdateret den 1. april 2020, så de fremstår mere letlæselige. Nuværende og tidligere kunder, heraf kunder før navneskift fra SEROP til ANSATTE er alle juridisk omfattet heraf.

Når vi i vores Forretningsbetingelser omtaler dig, gælder det både dig/du/part/parter/kunde/kunder, din virksomhed, samt virksomheden generelt og enhver anden som virksomheden giver adgang, brugsret til heraf et produkt, en service eller HR-platform fra ANSATTE.

Som kunde hos Ansatte ApS (efterfølgende benævnt ANSATTE) accepteres vores forretningsbetingelser, som en bindende del af aftalegrundlaget. Dette gælder uanset om du har accepteret aftalen i forbindelse med et køb, du selv har foretaget, eller om du har accepteret aftalen ved brug af eller adgang til et produkt, service eller HR-platformen fra ANSATTE.

Medlemskab

Virksomheden har som medlem mulighed for at få valideret allerede eksisterende ansættelseskontrakter ved at kontakte os, hvorefter disse omfattes af ANSATTE´S rådgiveransvar og ansvarsforsikring – Ikke validerede ansættelseskontrakter omfattes ikke heraf.

Som medlem hos ANSATTE medfølger ubegrænset adgang til email og telefonisk HR & Personalejuridisk rådgivning om:

 • Hjælp til korrekt valg af ansættelseskontrakt jf. ansættelsesvilkår
 • Korrekt udarbejdelse af ansættelseskontrakt
 • Korrekt udarbejdelse af en advarsel
 • Korrekt udarbejdelse af en opsigelse
 • Korrekt anvendelse af bortvisning
 • Sygdom og forpligtelser for personale
 • Graviditet og barsel for personale
 • Ferie og feriepenge
 • Overenskomstforhold
 • Kunde- og konkurrenceklausuler
 • Forhold vedr. elever og flexjobbere
 • Funktionærlov og anden ansættelsesretlig lovgivning
 • Personaleforhold ved overtagelse af virksomhed
 • Arbejdsmiljø, herunder arbejdspladsvurdering (APV), og anmeldelse af arbejdsskader
 • Sygeforsikring og sygedagpenge for ejer
 • Rettigheder og økonomi under barsel for ejer

I medlemskabet medfølger en Basis-profil på HR-platformen - store rabatter i webshoppen, samt adgang til specialrabataftaler hos udvalgte samarbejdspartnere.

Ved henvendelse til vores HR & Personalejuridiske Hotline, beder vi virksomheden oplyse dennes navn, for at kunne bekræfte at medlemskabet er aktivt.

HR-platformen

Basis-profilen på HR-platformen giver virksomheden adgang til at gemme egne juridiske dokumenter, samt hente udvalgte skabeloner, så længe medlemskabet er aktivt (betalende medlemskab). Virksomheden får ikke ejerskab af skabelonerne, men brugsret heraf så længe medlemskabet er aktivt. Alle dokumenter og skabeloner, som virksomheden har adgang til og /eller uploader til HR-platformen, bliver opbevaret heri, så længe virksomhedens medlemskab er aktivt.

Ønsker virksomheden specifikke eller skræddersyede skabeloner skal ANSATTE kontaktes for udarbejdelse heraf, hvilket faktureres særskilt fra medlemskabet til oplyste timetakst.

Det er muligt at udvide funktionerne på Basis-profilen med udvalgte moduler, som tilkøbes på HR-platformen.

Medlemspriser

ANSATTE er en rådgivningsvirksomhed med spidskompetencer inden for arbejds- og ansættelsesret. Ønsker du, at ANSATTE foretager den direkte sagsbehandling, onsite sagsbehandling, bisidder, advokat bistand, retshjælp, retssager eller varetager den direkte kontakt til eksternemyndigheder/organisationer og lignende, vil virksomheden skulle indgå en supplerende aftale herom, hvilket faktureres særskilt fra medlemskabet til opstarts pris på kr. 1500,- pr. første time og herefter kr.: 750,- kr. pr. påbegyndt halve time. Ved kørsel takseres kilometer efter statens takst.

Ikke medlemspriser

Som ikke medlem er det muligt at tilkøbe de juridiske nævnte services til pris på kr. 1500,- pr. påbegyndt time. Kørsel takseres jf. statens takst og alle services forud faktureres før opstart. Juridisk rådgivning dækkes på samme vilkår som medlemmer. Ikke medlemmer kan ikke få adgang til HR-Platformen.

Betaling

Betaling ved valgt medlemskab sker forud for de første 6 måneder ved oprettelse. Herefter sker betalingen kvartalsvis forud indtil medlemskabetopsiges - Det er dog muligt at ændre standard kvartalsvise betaling efter de første 6 måneder til måneds eller halvårs betalingvia HR-platformen.

Det er ikke muligt at sætte et medlemskabet i bero.

Betaling sker, i overensstemmelse med dit medlemskab, enten ved indtastning af virksomhedens kortoplysninger direkte i systemet eller ved fremsendelse af faktura. Bemærk, at der ved fremsendelse af faktura (sendes kun som PDF) tillægges et administrationsgebyr på kr. 150,00 pr. faktura.

Såfremt virksomheden ikke har et betalingskort, er det muligt at blive tilmeldt PBS. Tilmelding til PBS tilskrives kr. 89,- pr. måned.

Ved betaling med kreditkort eller lignende betalingsmetode, forpligter du dig til at holde dine betalingsoplysninger opdateret. Dine kreditkortoplysninger gemmes i vores leverandørs system til automatiske betaling af fremtidige opkrævninger.

Du bemyndiger ANSATTE og vores eksterne betalingstjeneste til at hæve de oplyste beløb, samt et transaktionsgebyr på kreditkortet. I tilfælde af opsigelse accepterer du, at ANSATTE eller vores eksterne betalingstjeneste hæver opsigelsesgebyr, samt eventuelt udestående.

Alle beløb forfalder straks til betaling i forbindelse med oprettelse af et medlemskab, og i alle tilfælde senest ved ibrugtagning af et produkt eller en service. Ved manglende betaling og ved manglende opdatering af virksomhedens betalingsoplysninger er ANSATTE ApS berettiget til at suspendere eller lukke for adgang til HR-platformen, ethvert produkt eller service, dette selvom virksomheden måtte have en udestående sag kørende, som efterfølgende vil kunne få økonomiske omkostninger for virksomheden.

Vælger virksomheden at opgradere medlemskabet midt i en abonnementsperiode, beregnes differencen som opkræves efterfølgende måned. Vælger virksomheden at nedgradere medlemskabet midt i en abonnementsperiode, modtages der ingen form for tilbagebetaling eller kredit.Bemærk, at en nedgradering kan medføre tab af indhold, funktionalitet, produkter og services, som tidligere var tilgængelig.

Enhver ubetalt betalingsfaktura for ANSATTE´S medlemskab, services eller produkter, som ikke er betalt inden 8 dage, forrentes med 1,5 % per løbende måned indtil alt udestående er betalt. Virksomheden er forpligtet til at betale ANSATTE i overensstemmelse med vores Forretningsbetingelser.

Alle oplyste priser er ekskl. moms. Der tillægges et transaktionsgebyr for anvendelse af kreditkort forlydende på kr. 2.50, -

Priserne for medlemskaberne ændres årligt den 1. juni med udgangspunkt i nettoprisindekset. En gang årligt i 1. juni måned foretager ANSATTE en stikprøve imellem alle ANSATTE´S kunder, hvorved disses antal af medarbejdere holds op imod CVR-registeret for at se om medlemmerne er tilknyttet det korrekte medlemskab. Stemmer antallet ikke overens, reguleres medlemskabet uden yderligt varsel til det oplyste på CVR, hvilket kan medføre en omkostning for virksomheden.

ANSATTE kan ikke stilles til ansvar for ukorrekte oplysninger på CVR-registeret eller i HR-platformen. Det er virksomhedens eget ansvar at rette henvendelse til CVR-registeret for tilretning af ukorrekte antal medarbejdere, samt justere medlemskabet i HR-platformen, så det passer med det korrekte antal medarbejdere i virksomheden, hvilket foretages under Betalingsindstillinger >> Medlemskab.

Opsigelsesbetingelser

Virksomhedens administrator kan til enhver tid opsige medlemskabet under Betalingsindstillinger>> Medlemskab på HR-platformen. Såfremt virksomheden ikke anvender HR-platformen skal opsigelsen sendes skriftligt via support@ansatte.dk – Det er ikke muligt at foretage en opsigelse via telefon og sms.

Efter opsigelsen vises en nedtælling på virksomhedens dashboard (forside) på HR Platformen for hvornår medlemskabet stopper. Opsigelsesperioden faktureres straks forud ved opsigelse og er løbende måned, samt 6 måneder.

ANSATTE forbeholder sig ret til at ændre eller afbryde virksomhedens adgang til HR-platformen eller dele heraf med eller uden varsel, samt til at opsige medlemskabet, hvis der opdages brud på vores forretningsbetingelser, misbrug eller forsøg på misbrug.

Opsiger du medlemskabet hos ANSATTE, eller opsiges dit medlemskabet af ANSATTE i overensstemmelse med vores Forretningsbetingelser, kan skabeloner, kladder, dokumenter og andet blive slettet eller gjort utilgængelige når opsigelsesperioden udløber. Det selvsamme sker såfremt virksomhedsprofilen slettes fra HR-platformen. ANSATTE forbeholder sig ret til at afvise virksomheder, som ANSATTE ikke ønsker et kundeforhold til. HR-platformen understøtter dataportabilitet, hvorved virksomheden selv kan trække medarbejderdata ud herfra.

Rådgiveransvar, ansvar og forsikring

ANSATTE er ansvarsforsikret i hdi-gerling med en forsikringssum på 2.000.000 kr. I det omfang ANSATTE er ansvarlig for virksomhedens direkte dokumenterbare tab, er ANSATTE´S erstatningsansvar maximalt begrænset til værende kr. 80.000, - pr. sag inklusiv alle omkostninger heraf juridiske sagsomkostninger.

ANSATTE´S ansvar omfatter ikke indirekte følgeskader, driftstab, tidstab, avancetab, force majeure, goodwill eller lignende indirekte tab. ANSATTE´S juridiske rådgivning er udelukkende baseres på de af virksomheden givne oplysninger og da der løbende sker ændringer i love og regler omkring fagretlige forhold, har ANSATTE´S konkrete rådgivning kun gyldighed på det tidspunkt, denne er givet.

Virksomheden kan alene rejse krav mod ANSATTE og ikke mod en konsulent eller ansat. ANSATTE gør brug af eksterne såvel som interne konsulenter, juridiske konsulenter, jurister, advokater for varetagelse af ANSATTE service. ANSATTE kan ikke stilles til ansvar for rådgivning ydet af virksomhedens udefrakommende rådgivere og konsulenter. Det gælder også i tilfælde, hvor disse har anvendt ANSATTE´S services eller produkter.

Såfremt virksomheden får adgang til ANSATTE´S produkter, services eller HR-platform i en beta-version eller gennem en rabat, accepterer virksomheden at hele eller dele heraf ikke fungerer i perioder. ANSATTE fralægger sig ethvert ansvar for brug af ANSATTE produkter, services eller HR-platform i form af en beta-version.

I intet tilfælde er ANSATTE erstatningsansvarlig for virksomhedens brug af HR-platformen eller ANSATTE øvrige produkter og services, herunder for tab af indtægter eller data, driftstab, driftsforstyrrelser eller lignende former for tab. ANSATTE garanterer ikke for oppetid. ANSATTE kan ikke stilles til ansvar vedrørende overenskomst sager, såfremt virksomheden fejlagtig glemmer at informere ANSATTE om at de er underlagt en sådanne før behandling af de enkelte sager eller herefter. Det er alene virksomheden, der skal oplyse ANSATTE omkring overenskomstforhold ved oprettelse af de enkelte sager.

Webshop og fremsendte dokumenter

Brug af dokumenter/vejledninger mv. fra webshoppen kan på ingen må erstatte konkret juridisk rådgivning. ANSATTE er ikke ansvarlig for tilrettelser og/eller ændringer heri, såfremt disse ikke efter endt udfyldelse er skriftligt godkendt af ANSATTE´S personalejuridiske afdeling.

Det enkelte køb i webshoppen kan maksimalt downloades 3 gange og linket udløber efter 30 dage – herefter skal der foretages et nyt køb.

ANSATTE tilbyder ikke refusion eller kredit for delvis eller ubrugte køb. Det er ikke muligt at annullere eller tilbagebetale et foretaget køb, da disse leveret straks efter betaling i digital form. Da der er tale om køb af et digitalt produkt bortfalder fortrydelsesretten.

Rettigheder

Alle services og produkter, som leveres eller stilles til rådighed af ANSATTE, herunder HR-platformen, skabeloner, dokumenter, tekster, grafik, ikoner og billeder, mv. tilhører ene og alene ANSATTE. Indholdet er beskyttet under ophavsretsloven og anden lovgivning. Alle navne, logoer og varemærker på www.ansatte.dk tilhører ANSATTE og må kun anvendes med forudgående skriftlig tilladelse.

I medlemskabets løbetid og under forudsætning af at virksomheden opfylder aftalens forpligtelser og ANSATTE´S Forretningsbetingelser, har virksomheden en begrænset brugsret til de produkter og services der er omfattet af medlemskabet til virksomhedens interne formål. Virksomheden har ikke ret til at anvende ANSATTE´S services og produkter til at markedsføre, levere eller sælge egne produkter eller services.

Som bruger af ANSATTE´S services, er det vigtigt at virksomheden er opmærksom på de brugsrettigheder, der gælder for de services og produkter, som denne har modtaget eller fået adgang til på HR-platformen.

Download, kopiering eller andre former for spredning eller fremvisning af ANSATTE ApS produkter, eller dele heraf, er kun tilladt med forudgående skriftlig aftale. Uautoriseret kopiering, spredning eller offentlig fremvisning mv. af ANSATTE´S produkter eller services, herunder indhold fra HR-platformen eller dele heraf, er i strid med ophavsretsloven og vil medføre civilretlige og strafferetlige sanktioner mod virksomheden og de involverede parter, som vil kunne få store økonomiske konsekvenser herfor.

Virksomheden må under ingen omstændigheder

 1. give adgang, sælge, videresælge, overføre, tildele eller på anden måde kommercielt udnytte eller gøre ANSATTE services tilgængelige for en tredjepart, udover virksomhedens medarbejdere, forudsat at dette sker til interne formål
 2. ændre, bearbejde eller hacke ANSATTE HR-platform eller på anden måde forsøge at opnå uautoriseret adgang hertil
 3. fejlagtigt antyde at virksomheden samarbejder eller på anden måde er associeret med ANSATTE
 4. bruge ANSATTE´S services på en ulovlig måde
 5. benytte ANSATTE´S til at sende uopfordrede, gentagne eller uautoriserede mails
 6. anvende ANSATTE HR-platformen til at opbevare eller transmittere filer, materiale, data, tekst, lydfiler, video, billeder eller andet indhold, der kan krænke en anden persons immaterielle rettigheder
 7. forsøge at dekompilere, dechifrere eller på anden måde få oplysninger om ANSATTE´S software kildekode
 8. bruge ANSATTE til at publicere, transmittere, linke, uploade, sende eller opbevare ulovligt, hadefuldt eller diskriminerende materiale.

ANSATTE forbeholder og opretholder enhver rettighed til HR-platformen, samt vores services og produkter. Virksomheden bliver hverken ejer over ANSATTE´S ophavsrettigheder, knowhow, idéer, koncepter, information eller værktøjer, ved køb af et medlemskab. ANSATTE forbeholder sig ret til at ændre indhold og funktionalitet på HR-platformen, samt de produkter og services, vi leverer og stiller til rådighed for virksomheden.

Virksomheden er ansvarlig for at handle i overensstemmelse med aftalens betingelser og vores Forretningsbetingelser, samt for at sikre, at enhver form for anvendelse af ANSATTE´S services sker i overensstemmelse med gældende lovgivning, privatlivspolitikker, databehandleraftale, aftaler og andre forpligtelser, som virksomheden er underlagt. Det forbliver virksomhedens ansvar at sikre, at ANSATTE´S skabeloner, services og produkter er tilstrækkelige og tilpasset virksomhedens formål.

Datapolitik og markedsføring

Virksomheden accepterer at ANSATTE må kontakte denne via oplyste email og /eller telefon nummer, som blev oplyst ved oprettelse af virksomhedsprofilen på HR-platformen i forbindelse med HR & Personalejuridisk rådgivning og kundesupport.Læs hvordan vi behandler virksomhedens personoplysninger under vores Cookie- og privatlivspolitik

Fortrolighed og tavshedspligt

Alle oplysninger, der udveksles mellem ANSATTE og virksomheden skal behandles og opbevares fortroligt. Oplysningerne benyttes og offentliggøres kun som led i behandlingen af en eller flere eventuelle HR & Personalejuridiske sager. Udover hvad der må følge af sagens behandling, videregives oplysninger ikke til tredjemand, medmindre virksomheden har givet ANSATTE accept herpå eller deling jf. sagshåndtering er en nødvendighed for behandling heraf.

Virksomheden er under ingen omstændigheder berettiget til at videregive hele eller dele af materiale eller kommunikation foretaget mellem virksomheden og ANSATTE.

Der er mellem virksomheden og ANSATTE aftalt en gensidig og ufravigelig tavshedspligt vedrørende alle elementer og enhver uoverensstemmelse mellem virksomheden og ANSATTE skal således løses diskret hvorved det for begge dermed er forbudt offentligt at redegøre for omstændigheder der direkte eller indirekte er en følge af HR-platformen, produkter eller services, som Forretningsbetingelserne ligger til grund for. Denne tavshedspligt omfatter enhver negativ offentlig omtale af virksomheden og ANSATTE eller af samarbejdet, uanset i hvilken form denne er fremsat og /eller offentliggjort.Virksomheden og ANSATTE har aftalt en gensidig konventionalbod på kr. 5.000,00 pr. dag, hvor et sådanne brud omfattet af enhver uoverensstemmelse er offentligt tilgængelig, online eller på anden vis. Der skal betales konventionalbod fra den første dag bruddet på tavshedspligten er offentliggjort og indtil denne igen er blevet fjernet, begge dage inklusiv.Såfremt der er sket mere end ét brud, eller såfremt det samme brud er offentliggjort flere forskellige steder, beregnes der konventionalbod for hvert brud individuelt. Det er for spørgsmålet om tavshedspligten og betalingen af konventionalbod irrelevant, om indholdet af bruddet på tavshedspligten er faktuelt korrekt. Tavshedspligten og konventionalboden er alene gældende overfor den udførende part. Den krænkede part, overfor hvem bruddet på tavshedspligten er begået, er således berettiget til at respondere på indholdet i bruddet på tavshedspligten, uden selv derved at bryde tavshedspligten. Det er en forudsætning herfor, at den krænkede parts responsum fjernes uden ugrundet ophold efter, at denne er blevet bekendt med, at bruddet på tavshedspligten er ophørt.

Fusion, sammensmeltes eller salg

ANSATTE kan uden yderlig varsel til virksomheden fusionere, sammensmelte eller sælge ANSATTE

Lovvalg og værneting

Virksomhedens brug af ANSATTE´S HR-platform, produkter og services samt disse forretningsbetingelser er underlagt dansk lovgivning.

Enhver tvist, der måtte opstå omkring anvendelsen, skal afgøres ved Slagelse Byret.