Forretningsbetingelser

 1. Medlemskab
 2. HR-platformen
 3. Medlemskab
 4. Uden medlemskab
 5. Betaling
 6. Opsigelsesbetingelser
 7. Rådgiveransvar, ansvar og forsikring
 8. Webshop og fremsendte dokumenter
 9. Rettigheder
 10. Datapolitik og markedsføring
 11. Fortrolighed og tavshedspligt
 12. Fusion, sammensmeltes eller salg
 13. Lovvalg og værneting

Forretningsbetingelser er opdateret den 08. november 2023. Nuværende og tidligere kunder, er alle juridisk omfattet heraf.

Når du omtales i vores Forretningsbetingelser, gælder det både dig/du/part/parter/kunde/kunder, din virksomhed, samt virksomheden generelt og enhver anden som virksomheden giver adgang, brugsret til heraf et produkt, en service eller HR-platform fra ANSATTE.

Som kunde hos Ansatte ApS (efterfølgende benævnt ANSATTE) accepteres vores forretningsbetingelser, som en bindende del af aftalegrundlaget. Dette gælder uanset om du har accepteret aftalen i forbindelse med et køb, du selv har foretaget, eller om du har accepteret aftalen ved brug af og /eller ved adgang til et produkt, service eller HR-platformen fra ANSATTE.

Medlemskab

Virksomheden har som medlem mulighed for at få valideret allerede eksisterende ansættelseskontrakter ved at kontakte os, hvorefter disse omfattes af ANSATTE´S rådgiveransvar og ansvarsforsikring – Ikke validerede ansættelseskontrakter omfattes ikke heraf.

Som medlem hos ANSATTE medfølger ubegrænset adgang til email og telefonisk HR & Personalejuridisk rådgivning om blandt andet:

 • Hjælp til korrekt valg af ansættelseskontrakt jf. ansættelsesvilkår
 • Korrekt udarbejdelse af ansættelseskontrakt
 • Korrekt udarbejdelse af en advarsel
 • Korrekt udarbejdelse af en opsigelse
 • Korrekt anvendelse af bortvisning
 • Sygdom og forpligtelser for personale
 • Graviditet og barsel for personale
 • Ferie og feriepenge
 • Overenskomstforhold
 • Kunde- og konkurrenceklausuler
 • Forhold vedr. elever og flexjobbere
 • Funktionærlov og anden ansættelsesretlig lovgivning
 • Personaleforhold ved overtagelse af virksomhed
 • Arbejdsmiljø, herunder arbejdspladsvurdering (APV), og anmeldelse af arbejdsskader
 • Sygeforsikring og sygedagpenge for ejer
 • Rettigheder og økonomi under barsel for ejer

I medlemskabet medfølger en Basis-profil på HR-platformen - store rabatter i webshoppen, samt adgang til specialrabataftaler hos udvalgte samarbejdspartnere.

Ved henvendelse til vores HR & Personalejuridiske Hotline, beder vi virksomheden oplyse dennes navn, for bekræftelse af et aktivt medlemskab.

HR-platformen

Basis-profilen på HR-platformen giver virksomheden adgang til at hente udvalgte skabeloner, så længe medlemskabet er aktivt (betalende medlemskab). Virksomheden får ikke ejerskab af skabelonerne, men brugsret heraf så længe medlemskabet er aktivt.

Ønsker virksomheden specifikke eller skræddersyede skabeloner skal ANSATTE kontaktes for udarbejdelse heraf, hvilket faktureres særskilt fra medlemskabet til oplyste timetakst.

Medlemskab

ANSATTE er en rådgivningsvirksomhed med spidskompetencer inden for arbejds- og ansættelsesret. Ønsker du, at ANSATTE foretager den direkte sagsbehandling, onsite sagsbehandling, bisidder, advokat bistand, retshjælp, retssager eller varetager den direkte kontakt til eksterne myndigheder/organisationer og lignende, vil virksomheden skulle indgå en supplerende aftale herom, hvilket faktureres særskilt fra medlemskabet til opstarts pris på kr. 1.500,- pr. første time og herefter kr.: 750,- kr. pr. påbegyndt halve time. Ved kørsel takseres kilometer efter statens takst.

Uden medlemskab

Selvom du ikke har et medlemskab, er det stadigvæk muligt at tilkøbe de juridiske nævnte services til pris på kr. 1.500,- pr. påbegyndt time. Kørsel takseres jf. statens takst og alle services forud faktureres før opstart. Juridisk rådgivning dækkes på samme vilkår som medlemmer.

Betaling

Betaling ved valgt medlemskab sker forud for de første 6 måneder ved oprettelse. Herefter sker betalingen kvartalsvis forud indtil medlemskabet af en af parterne opsiges.

Det er ikke muligt at sætte et medlemskabet i bero.

Betaling sker, i overensstemmelse med medlemskabet, ved fremsendelse af faktura eller ved tilmelding til PBS, mens køb i webshoppen foretages via betalingskort direkte på HR-platformen.

Bliv tilmeldt vores PBS-ordning og sikre automatisk fremadrettet betaling af medlemskabet og undgå derved rykkerskrivelser.

Ved betaling på HR-platformen gemmes dine kreditkortoplysninger i vores leverandørs system jf. gældende lovgivning herom. Du bemyndiger ANSATTE og vores eksterne betalingstjeneste til at hæve de oplyste beløb, samt et transaktionsgebyr på kreditkortet. I tilfælde af opsigelse accepterer du, at ANSATTE eller vores eksterne betalingstjeneste hæver opsigelsesgebyr, samt eventuelt udestående.

Alle beløb forfalder straks til betaling i forbindelse med oprettelse af et medlemskab, og i alle tilfælde senest ved ibrugtagning af et produkt eller en service. Ved manglende betaling og ved manglende opdatering af virksomhedens betalingsoplysninger er ANSATTE ApS berettiget til at suspendere og /eller lukke adgangen til HR-platformen, ethvert produkt eller service, dette selvom virksomheden måtte have en udestående sag kørende, som efterfølgende vil kunne få økonomiske omkostninger for virksomheden.

Enhver ubetalt betalingsfaktura for ANSATTE´S medlemskab, services eller produkter, som ikke er betalt jf. vores betalingsbetingelser , forrentes med 1,5 % per løbende måned indtil alt udestående er betalt. Virksomheden er forpligtet til at betale ANSATTE i overensstemmelse med vores Forretningsbetingelser.

Alle oplyste priser er ekskl. moms og der tillægges et transaktionsgebyr for anvendelse af kreditkort forlydende på kr. 2.50, -

Priserne for medlemskaberne ændres årligt den 1. juni med udgangspunkt i nettoprisindekset. En gang årligt i 1. juni måned foretager ANSATTE en stikprøve imellem alle ANSATTE´S kunder, hvorved disses antal af medarbejdere holds op imod CVR-registeret for at se om medlemmerne er tilknyttet det korrekte medlemskab. Stemmer antallet ikke overens, reguleres medlemskabet uden yderligt varsel til det oplyste på CVR, hvilket kan medføre en øget omkostning for virksomheden.

ANSATTE kan ikke stilles til ansvar for ukorrekte oplysninger på CVR-registeret og det er virksomhedens eget ansvar at rette henvendelse til CVR-registeret for tilretning af ukorrekte antal medarbejdere, samt oplyse ANSATTE om justering af medlemskabet, så det passer med det korrekte antal medarbejdere i virksomheden.

Opsigelsesbetingelser

Virksomhedens administrator kan til enhver tid opsige medlemskabet ved at sende en mail til support@ansatte.dk – Det er ikke muligt at foretage en opsigelse via telefon/sms eller på anden vis.

Opsigelsesperioden faktureres straks forud ved opsigelse, som er løbende måned, samt 6 måneder.

ANSATTE forbeholder sig ret til at ændre og /eller afbryde virksomhedens adgang til HR-platformen eller dele heraf med eller uden varsel, samt til at opsige medlemskabet, hvis der opdages brud på vores Forretningsbetingelser, misbrug eller forsøg på misbrug.

Opsiges medlemskabet hos ANSATTE, eller opsiges medlemskabet af ANSATTE i overensstemmelse med vores Forretningsbetingelser, vil skabeloner mv. blive slettet eller gjort utilgængelige. Det selvsamme sker når virksomhedsprofilen slettes fra HR-platformen.

Rådgiveransvar, ansvar og forsikring

ANSATTE er iht. HR & Personalejuridisk rådgivning ansvarsforsikret i hdi-gerling med en forsikringssum på 2.000.000 kr. I det omfang ANSATTE er ansvarlig for virksomhedens direkte dokumenterbare tab, er ANSATTE´S erstatningsansvar maximalt begrænset til værende kr. 80.000, - pr. sag inklusiv alle omkostninger heraf juridiske sagsomkostninger.

ANSATTE er GDPR ansvarsforsikret igennem Topdanmark, hvorved eventuelle GDPR-relaterede bøder fra Datatilsynet dækkes af forsikringen, hvad enten ANSATTE har rådgivet og /eller har været udførende. Dog med en selvrisiko for virksomheden forlydende på 5.500 kr. af enhver tingskade og/eller formueskade i en forsikringsperiode på 5 år efter udførsel af GDPR-opgaven.

ANSATTE´S ansvar omfatter ikke indirekte følgeskader, driftstab, tidstab, avancetab, force majeure, goodwill eller lignende indirekte tab. ANSATTE´S juridiske rådgivning er udelukkende baseres på de af virksomheden givne oplysninger og da der løbende sker ændringer i love og regler omkring fagretlige forhold, har ANSATTE´S konkrete rådgivning kun gyldighed på det tidspunkt, denne er givet.

Virksomheden kan alene rejse krav mod ANSATTE og ikke mod en konsulent eller ansat. ANSATTE kan eventuelt gøre brug af eksterne såvel som interne konsulenter, juridiske konsulenter, jurister, advokater for varetagelse af ANSATTE service. ANSATTE kan ikke stilles til ansvar for rådgivning ydet af virksomhedens udefrakommende rådgivere og konsulenter. Det gælder også i tilfælde, hvor disse har anvendt ANSATTE´S services eller produkter.

I intet tilfælde er ANSATTE erstatningsansvarlig for eventuelle tab af indtægter eller data, driftstab, driftsforstyrrelser eller lignende former for tab. ANSATTE garanterer ikke for oppetid på HR-platformen. ANSATTE kan ikke stilles til ansvar vedrørende overenskomst sager, såfremt virksomheden fejlagtig glemmer at informere ANSATTE om at de er underlagt en sådanne før behandling af de enkelte sager eller herefter. Det er alene virksomheden, der skal oplyse ANSATTE omkring overenskomstforhold ved oprettelse af de enkelte sager.

Webshop og fremsendte dokumenter

Brug af dokumenter/vejledninger mv. fra webshoppen kan på ingen må erstatte konkret juridisk rådgivning. ANSATTE er ikke ansvarlig for tilrettelser og/eller ændringer heri, såfremt disse ikke efter endt udfyldelse er skriftligt godkendt af ANSATTE´S personalejuridiske afdeling. Det selvsamme gør sig gældende for ANSATTE´S andre services, såsom Whistleblowerordning, GDPR mv.

Det enkelte køb i webshoppen kan maksimalt downloades 3 gange og linket udløber efter 30 dage – herefter et nyt køb skal foretages.

ANSATTE tilbyder ikke refusion eller kredit for delvis eller ubrugte køb. Det er ikke muligt at annullere eller tilbagebetale et foretaget køb, da disse leveret straks efter betaling i digital form. Da der er tale om køb af et digitalt produkt, samt direkte juridisk rådgivning bortfalder fortrydelsesretten.

Rettigheder

Alle services og produkter, som leveres eller stilles til rådighed af ANSATTE, herunder HR-platformen, skabeloner, dokumenter, tekster, grafik, ikoner og billeder, mv. tilhører ene og alene ANSATTE. Indholdet er beskyttet under ophavsretsloven og anden lovgivning. Alle navne, logoer og varemærker på www.ansatte.dk tilhører ANSATTE og må kun anvendes med forudgående skriftlig tilladelse.

I medlemskabets løbetid og under forudsætning af at virksomheden opfylder aftalens forpligtelser og ANSATTE´S Forretningsbetingelser, har virksomheden en begrænset brugsret til de produkter og services der er omfattet af medlemskabet til virksomhedens interne formål. Virksomheden har ikke ret til at anvende ANSATTE´S services og produkter til at markedsføre, levere eller sælge egne produkter eller services.

Som bruger af ANSATTE´S services, er det vigtigt at virksomheden er opmærksom på de brugsrettigheder, der gælder for de services og produkter, denne har modtaget eller fået adgang til på HR-platformen eller på anden vis.

Download, kopiering eller andre former for spredning eller fremvisning af ANSATTE ApS produkter, eller dele heraf, er kun tilladt med forudgående skriftlig aftale. Uautoriseret kopiering, spredning eller offentlig fremvisning mv. af ANSATTE´S produkter eller services, herunder indhold fra HR-platformen eller dele heraf, er i strid med ophavsretsloven og vil medføre civilretlige og strafferetlige sanktioner mod virksomheden og de involverede parter, som vil kunne få store økonomiske konsekvenser herfor.

Virksomheden må under ingen omstændigheder

 1. give adgang, sælge, videresælge, overføre, tildele eller på anden måde kommercielt udnytte eller gøre ANSATTE services tilgængelige for en tredjepart, udover virksomhedens medarbejdere, forudsat at dette sker til interne formål
 2. ændre, bearbejde eller hacke ANSATTE HR-platform og /eller på anden måde forsøge at opnå uautoriseret adgang hertil
 3. fejlagtigt antyde at virksomheden samarbejder eller på anden måde er associeret med ANSATTE, medmindre der foreligger en skriftlig samarbejdsaftale herom
 4. bruge ANSATTE´S services på en ulovlig måde
 5. benytte ANSATTE´S til at sende uopfordrede, gentagne eller uautoriserede mails
 6. anvende ANSATTE HR-platformen til at opbevare eller transmittere filer, materiale, data, tekst, lydfiler, video, billeder eller andet indhold, der kan krænke en anden persons immaterielle rettigheder
 7. forsøge at dekompilere, dechifrere eller på anden måde få oplysninger om ANSATTE´S software kildekode
 8. bruge ANSATTE til at publicere, transmittere, linke, uploade, sende eller opbevare ulovligt, hadefuldt eller diskriminerende materiale.

ANSATTE forbeholder og opretholder enhver rettighed til HR-platformen, samt alle vores services og produkter. Virksomheden bliver hverken ejer over ANSATTE´S ophavsrettigheder, knowhow, idéer, koncepter, information eller værktøjer, ved køb af et medlemskab. ANSATTE forbeholder sig ret til en hver tid at kunne ændre indhold og funktionalitet på HR-platformen, samt de produkter og services, vi leverer og stiller til rådighed for virksomheden.

Virksomheden er ansvarlig for at handle i overensstemmelse med aftalens betingelser og vores Forretningsbetingelser, samt for at sikre, at enhver form for anvendelse af ANSATTE´S services sker i overensstemmelse med gældende lovgivning, privatlivspolitikker, databehandleraftale, aftaler samt andre forpligtelser, som virksomheden er underlagt. Det forbliver virksomhedens ansvar at sikre, at ANSATTE´S skabeloner, services og produkter er tilstrækkelige og tilpasset virksomhedens formål.

Datapolitik og markedsføring

Virksomheden gøres hermed opmærksom på at ANSATTE kan kontakte denne via oplyste email og /eller telefon nummer, som blev oplyst ved oprettelse af et medlemskab eller ved brug af en af vores services. Læs hvordan vi behandler virksomhedens personoplysninger under vores Cookie- og privatlivspolitik

Fortrolighed og tavshedspligt

Alle oplysninger, der udveksles mellem ANSATTE og virksomheden skal behandles og opbevares fortroligt. Oplysningerne benyttes og offentliggøres kun som led i behandlingen af en eller flere eventuelle HR & Personalejuridiske samt GDPR relaterede sager. Udover hvad der må følge af sagens behandling, videregives oplysninger ikke til tredjemand, medmindre virksomheden har givet ANSATTE accept herpå eller deling jf. sagshåndtering er en nødvendighed for behandling heraf, eventuelt ved anvendelse af Whistleblowerordningen.

Virksomheden er under ingen omstændigheder berettiget til at videregive hele eller dele af materiale eller kommunikation foretaget mellem virksomheden og ANSATTE.

Der er mellem virksomheden og ANSATTE aftalt en gensidig og ufravigelig tavshedspligt vedrørende alle elementer og enhver uoverensstemmelse mellem virksomheden og ANSATTE skal således løses diskret hvorved det for begge dermed er forbudt offentligt at redegøre for omstændigheder der direkte eller indirekte er en følge af HR-platformen, produkter eller services, som Forretningsbetingelserne ligger til grund for. Denne tavshedspligt omfatter enhver negativ offentlig omtale af virksomheden og ANSATTE eller af samarbejdet, uanset i hvilken form denne er fremsat og /eller offentliggjort. Virksomheden og ANSATTE har aftalt en gensidig konventionalbod på kr. 5.000,00 pr. dag, hvor et sådanne brud omfattet af enhver uoverensstemmelse er offentligt tilgængelig, online eller på anden vis. Der skal betales konventionalbod fra den første dag bruddet på tavshedspligten er offentliggjort og indtil denne igen fjernes, begge dage inklusiv. Såfremt der er sket mere end ét brud, eller såfremt det samme brud er offentliggjort flere forskellige steder, beregnes der konventionalbod for hvert brud individuelt. Det er for spørgsmålet om tavshedspligten og betalingen af konventionalbod irrelevant, om indholdet af bruddet på tavshedspligten er faktuelt korrekt. Tavshedspligten og konventionalboden er alene gældende overfor den udførende part. Den krænkede part, overfor hvem bruddet på tavshedspligten er begået, er således berettiget til at respondere på indholdet i bruddet på tavshedspligten, uden selv derved at bryde tavshedspligten. Det er en forudsætning herfor, at den krænkede parts responsum fjernes uden ugrundet ophold efter, at denne er blevet bekendt med, at bruddet på tavshedspligten er ophørt.

Fusion, sammensmeltes eller salg

ANSATTE kan uden yderligt varsel til virksomheden fusionere, sammensmelte eller sælge ANSATTE

Lovvalg og værneting

Virksomhedens brug af ANSATTE´S HR-platform, produkter og services samt disse Forretningsbetingelser er underlagt dansk lovgivning.

Enhver tvist, der måtte opstå omkring anvendelsen heraf afgøres ved retten i Næstved.